Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

اتاق بازی و اسراحت

اتاق بازی و استراحت

بازی های سالم نیاز ضروری و طبیعی یک داشن آموز میباشد و در رشد کودک تاثیری غیر قابل انکار خواهد داشت. در مدرسه ویستا یک اتاق بازی و استراحت مجهز برای دانش آموزان تعبیه گردیده است تا کودکان عزیزمان در زمان های مقرر نسبت و لذت بردن از این فضا اقدام نمایند.

Call Now Button