Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

اهداف

دبستان ویستا در قالب يک مرکز آموزشي غير دولتی پسرانه با هدف بنيادين زير فعاليت مي كند:

 ارايه الگويي موفق در مديريت آموزش و پرورش نوين، مبتني بر ارزش هاي انسانی و معیارهای سواد طبق آخرین بیانیه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که علاوه بر سواد علمی شامل موارد ذیل می باشد.

سواد تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

سواد رسانه ای: اینکه فرد بداند کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبرند
سواد رایانه ای: دانستن مهارتهای هفت گانه ی ICDL

سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان
سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی
سواد مالی: توانایی مدیریت مالی خانواده ، دانستن روشهای پس انداز و دخل و خرج

Call Now Button